Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Zii-expressie 2018

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, activiteiten en diensten van Zii-expressie en hebben betrekking op alle werkzaamheden, zijnde coaching, workshops, cursussen e.d.
Zii-expressie behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Definitie opdrachtnemer: Zii-expressie.
Definitie opdrachtgever: wederpartij van opdrachtnemer, de persoon, de deelnemer,
de onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
Definitie coachee/client : de persoon tevens opdrachtgever die gecoacht wordt.
Definitie activiteit: de in opdracht uitgevoerde werkzaamheden door Zii-expressie waaronder: coachsessie, coachtraject, training, cursus, workshop, lezing.

Inspanningsverplichting.

Zii-expressie zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Zii-expressie niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voorde mate van de dienstverlening waarin deze dienstverlening bijdraagt aan de door de deelnemer (activiteiten) en/of coachee gestelde doel.

1. Facturering en betalingsvoorwaarden

In de factuur staat duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Zii-expressie voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht.
De bijbehorende tarieven zijn incl. BTW voor particulieren en excl. BTW voor bedrijven of ondernemers.
Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij Zii-expressie binnen te zijn, tenzij expliciet anders aangegeven in de factuur. Conform de belastingvoorschriften wordt 21% BTW gefactureerd.
Het niet op tijd voldoen ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen.
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de opdrachtgever in rechtswege vanwege verzuim De opdrachtgever is in dat geval de wettelijke rente verontschuldigd.

Indien het coachtraject door onvoorziene omstandigheden van Zii-expressie niet kan worden aangeboden aan de coachee en deze reeds betaald heeft wordt, wordt als de coaching nog niet van start is gegaan, het volledige bedrag gerestitueerd.
Het coach traject start na betaling van de (deel)factuur

2. Inschrijving/Aanmelding en tot standkoming van de overeenkomst

Een opdracht wordt overeengekomen door inschrijving/aanmelding via website en/of email.
Na je inschrijving ontvang je een email met bevestiging van je inschrijving.
De overeenkomst geldt vanaf het moment dat Zii-expressie de aanmelding /inschrijving door de opdrachtgever schriftelijk, mondeling of langs de elektronische weg heeft bevestigd.
Let wel deze overeenkomst is ten alle tijden bindend.
Indien je annuleert vindt er geen restitutie plaats.

3. Annuleringsvoorwaarden

Voor alle activiteiten die Zii-expressie organiseert en tot uitvoering brengt, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden bij inschrijving/aanmelding:

Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Zii-expressie, niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
a) De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een activiteit/training/workshop/cursus op schriftelijke wijze of langs elektronische weg te annuleren naargelang de annuleringsvoorwaarden.
b) Deelname aan workshops, training, cursus: annuleren van deelname kan tot 2 weken kosteloos geschieden. Bij annulering binnen 2 weken tot en met 1 week voor aanvang van de activiteit brengt de opdrachtnemer 50% van het verschuldigde bedrag in rekening en bij annulering binnen een week voor aanvang het volledige bedrag.
c) In geval de opdrachtgever na aanvang van de activiteit de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar de mening van de opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
d) Indien door overmacht van opdrachtnemer een opdracht niet op geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd: in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.
e) Als de opdrachtgever wezenlijk tekort schiet in de nakoming van diens verplichtingen en hier na uitdrukkelijk door de opdrachtnemer op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen bepaalde termijn alsnog nakomt, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder de opdrachtgever vergoeding schuldig te zijn.
De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijzen betaald.
f) De opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een activiteit te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee/deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag onder aftrek van reeds gemaakte kosten.
g) Annuleren Coachsessie: Annuleren van de coachsessie dient minimaal 48 uur van te voren te gebeuren anders wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht en bij annulering binnen 24 uur wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

4. Uitvoering van de opdracht

Zii-expressie zal uiterste zorgvuldigheid betrachten in de uitvoering van de opdracht, overeenkomstig de opdracht. De opdrachtgever zal zorgen voor alle nuttige en relevante gegevens, nodig voor het uitvoeren van de opdracht en staat in voor de juistheid van deze gegevens. Zii-expressie zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen waar het gaat om vertrouwelijkheid van de gegevens die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

5. Overmacht

Zii-expressie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de opdrachtnemer een invloed kan uitoefenen, maar waardoor de opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

6. Aansprakelijkheid

Zii-expressie is niet verantwoordelijk voor druk-,zet-, of typefouten.
Zii-expressie is niet gebonden aan het uitvoeren van de opdracht tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden.
Zii-expressie behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.
Alle schriftelijke vastgelegde afspraken welke afwijken van deze voorwaarden, gaan voor op de algemene voorwaarden.

7. Eigendom

Alle materialen t.b.v. de activiteiten zijn eigendom van Zii-expressie en mogen derhalve zonder schriftelijke toestemming van Zii-expressie niet gepubliceerd, vermenigvuldigd en/of aan derden worden aangeboden.

Disclaimer Zii-expressie

Website:

Zii-expressie besteedt uiterste zorg bij de samenstelling van de website. Door het verkrijgen van toegang tot de website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie van de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatie voorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

De inhoud van deze website, waaronder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handel)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of de licentiegevers. De informatie op deze website mag alleen door de gebruiker zelf worden gebruikt.
De gebruiker is conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar gelinkt of verwezen wordt, niet door Zii-expressie wordt onderzocht of geanalyseerd. Zii-expressie draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Zii-expressie aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Definities

Opdrachtnemer: Zii-expressie.
Opdrachtgever: wederpartij van opdrachtnemer, de persoon, de deelnemer, de coachee,
de onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
Activiteit: de in opdracht uitgevoerde werkzaamheden door Zii-expressie waaronder: training, cursus, workshop, lezing.

Coach : iemand die coacht, in het bijzonder iemand die dat beroepsmatig doet.
Coachee / cliënt: de persoon die gecoacht wordt.
Coachen: het strategisch en tactisch aanwenden van voornamelijk psychologische, spirituele en communicatieve vaardigheden en technieken, teneinde een individu of groep op eigen kracht bepaalde, zelfgekozen doelen te laten bereiken.
Coaching: het proces van coachen en gecoacht worden op basis van een overeenkomst.

Activiteiten, coaching en diensten:

Zii-expressie is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan de opdrachtgever is ontstaan tijdens en/of door het gebruik maken van door en/of namens Zii-expressie geleverde diensten.
Daarnaast is Zii-expressie nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten: op Zii-expressie rust terzake een inspanningsverbintenis.

Een coachsessie, training, cursus of workshop zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging voor een andere (acute ) medische interventie. Een coachsessie, training, cursus of workshop sluiten geen enkel ander middel uit.
Zii-expressie neemt geen verantwoordelijkheid over van andere therapeuten, therapievormen, interventies of medicatie.
Zii-expressie doet geen uitspraken over behandelingen, medicaties of interventies buiten het eigen vakgebied en heeft niet de intentie een ander vakgebied, behandeling, medicatie, interventie te doorkruisen of af te wijzen.
Zii-expressie stelt geen diagnoses, dit is voorbehouden aan de behandelend arts of specialist.
De opdrachtgever (deelnemer, coachee) blijft zelf ten alle tijden persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid en het effect van de coachsessies, training, workshop, cursus. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt ten aanzien van je eigen proces.
Door je aan te melden bij Zii-expressie ga je volledig akkoord met de bovenstaande voorwaarden.

Uitgangspunten

Zii-expressie gaat er vanuit dat:

De coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem of haar is in zowel zijn/haar prive – als in professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij/ zij wel of niet wil. Dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij/zij maakt en is hij/zij aanspreekbaar op zijn/haar gedrag.

De coachee en de coach elkaar volkomen gelijkwaardig zijn, in de zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden.

Tijdens coaching hebben de doelen, middelen en keuzen van de coachee voorrang.

Zii-Expressie

Plaats 5A
2675CJ Honselersdijk
T: +316-52266636
E: info@zii-expressie.nl

Zii-Expressie

Plaats 5A
2675 CJ Honselersdijk

T: +316-52266636
E: info@zii-expressie.nl

BTW: NL179726870B01
Kvknr: 65484355

Accepteer marketing-cookies om facebook te bekijken.